Podmienky a povinnosti účastníkov:

 1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
 2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
 3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
 6. Štartové čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 7. Preteky sa konajú za plnej cestnej prevádzky.
 8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 16:00 hod. (v deň preteku) v kancelárii pretekov pri vklade 2 €, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 10. Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
 11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky (podpisom v prípade tlačenej prihlášky) berú na vedomie zodpovednosť pretekára (účastníka pretekov) za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
 • Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky (podpisom v prípade tlačenej prihlášky) odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
 • Povinná výbava: cyklistická prilba (počas cyklistickej časti).
 • Doporučená výbava: základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.